Onze schoolvisie

Onze school gaat uit van enkele specifieke basisprincipes:

  • Het kind staat centraal: elk kind heeft eigen noden en behoeftes. Ons onderwijs speelt daarop in. Het aanbod wordt voor elke leerling zo individueel mogelijk uitgebouwd. Dat gebeurt in overleg met leerkracht, ouders en eventuele externe deskundigen (CLB,..).
  • Het personeel doet ertoe: onze personeelsleden zijn deskundig en professioneel. Zij werken doelgericht en streven naar de maximale ontplooiing van elk kind. Zij krijgen alle ondersteuning die zij daarvoor nodig hebben met de mogelijkheden die er zijn.
  • Ouders zijn belangrijk: zij kennen hun kind het best en zijn belangrijke ervaringsdeskundigen. Onze werking is gebaseerd op wederzijds respect en maximaal overleg.
  • Kinderen zijn gelijkwaardig: elk kind is anders maar iedereen is evenveel waard. Onze klemtoon ligt op de positieve kwaliteiten en de talenten van elk kind.
  • Door hier en nu vaardigheden in te oefenen en constructief samen te werken met alle betrokken instanties bereiden we elk kind voor op een haalbare en optimale integratie in de maatschappij.
  • We bieden elk kind gelijke kansen door een gedifferentieerde en persoonlijke aanpak waarbij de werkwijze systematisch en transparant is voor alle betrokken partijen.
  • We verzekeren het recht op onderwijs voor elk kind, welke ook zijn beperkingen zijn, rekening houdend met de draagkracht van de school en de mogelijke samenwerking met het MFC.

De overheid geeft de opdracht en schetst het kader. De school voert de opdracht uit in verschillende leergebieden vanuit een handelingsgerichte en functionele visie. Hierbij wordt nadruk gelegd op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders.

De ontwikkeling van het spel en het muzisch handelen is belangrijk. Via deze expressievormen kunnen kinderen hun vaardigheden ten volle ontwikkelen. Kinderen leren hun vrije tijd invullen, ze zijn betrokken op elkaar en leren creatief zijn.
Spel, tekenen, muziek … zijn vaak alternatieve uitdrukkingsvormen en kunnen een eventuele beperking in taal compenseren. De kinderen kunnen zich sociaal-emotioneel uiten en ontwikkelen hun persoonlijkheid. Ze leren vorm te geven aan de wereld en worden hierdoor zelf meer mens.

Het stimuleren van de communicatieve vaardigheden is één van de belangrijkste doelen in het buitengewoon onderwijs type 2. Enkel door te communiceren is interactie mogelijk tussen kind en buitenwereld. Het leren begrijpen en gebruiken van een communicatiesysteem bevordert het contact met de mensen en de integratie in de maatschappij.
Als de verbale communicatie beperkt blijft, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan alle vormen van communicatie opdat de kinderen zo optimaal mogelijk door anderen kunnen worden begrepen en zelf ook anderen kunnen begrijpen. Bij het zoeken naar gepaste communicatievormen houdt het schoolteam rekening met de leefwereld en behoeften van het kind en de zorgvragen van ouders en leerkrachten. Doel is om de communicatieve vaardigheden van het kind te ontwikkelen en toe te passen in alledaagse, maatschappelijk relevante situaties door gebruik te maken van de voor hem/haar meest geschikte communicatievorm.
Om adequaat te kunnen functioneren in een maatschappij die sterk gebaseerd is op geschreven informatie (wegwijzers, pictogrammen…) oefenen de leerlingen die het aankunnen op vaardigheden in lezen en schrijven. Door deze technische vaardigheden te ontwikkelen wordt het aanwezige leerpotentieel maximaal ontplooid en verwerven kinderen een groter zelfwaardegevoel. Voor al onze leerlingen streven we ernaar dat zij de geleerde kennis praktisch kunnen gebruiken en hanteren in het dagelijks leven.

We willen kinderen helpen in hun ontwikkeling door hen meer inzicht te geven in hun eigen denken en gedrag. Herhaalde frustratie-ervaringen verminderen het doorzettingsvermogen en ondermijnen het zelfvertrouwen. Dit belemmert de zelfontplooiing.
Als onze kinderen zich bewust worden van hun positieve eigenschappen verhoogt hun gevoel van welbevinden, raken ze meer betrokken en kunnen ze makkelijker iets betekenen in de maatschappij. We willen leerlingen hun mogelijkheden laten ontdekken, leren waarderen, leren ontwikkelen en leren gebruiken. Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen en zich affectief weerbaar kunnen opstellen.
Het schoolteam speelt hierbij een cruciale rol. Door een positief leerklimaat, gekenmerkt door respect en verdraagzaamheid en waarin leerlingen succeservaringen kunnen opdoen, groeit het zelfvertrouwen en ontstaat ruimte voor motivatie en inzet.

Kinderen hebben nood aan beweging opdat ze zich kunnen ontwikkelen op alle domeinen. Door te kijken, te luisteren, te ruiken, te voelen en te bewegen ontdekt een kind zichzelf en de wereld. Het krijgt de mogelijkheid om zichzelf en de omringende wereld te ervaren en er deel van uit te maken. Daarnaast willen we kinderen inzicht doen krijgen in tijdsstructuur en ruimtelijk inzicht bijbrengen.

Binnen de school wordt er veel belang gehecht aan het functioneel werken. We trachten kinderen tot hun maximale ontwikkelingsniveau te brengen door technische vaardigheden te ontwikkelen en kennis bij te brengen.
Anderzijds ligt de nadruk ook op het praktisch toepassen van deze vaardigheden en kennis in het dagelijks leven.
Door hun zelfredzaamheid te verhogen, streven we ernaar dat onze kinderen zo optimaal mogelijk in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

%d bloggers liken dit: